NRV: α-decay

Nucleus          I    P     Qα keV    

[1] V. E. Viola and G. T. Seaborg, J. Inorg. Nucl. Chem. 28, 741 (1966).
[2] Yu. Ts. Oganessian, V. K. Utyonkov, Yu. V. Lobanov et al., Phys. Rev. C 70, 064609 (2004).
[3] A. Sobiczewski, Z. Patyk, and S. Cwoik, Phys. Lett. B 224, 1 (1989).
[4] A. Parkhomenko, and A. Sobiczewski, Acta Phys. Pol. B 36, 3095 (2005).